ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

 

 

 

 1.              Въведение

1.1          Обща информация за Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД)

Общият регламент относно защитата на данните от 2016 г. заменя Директивата на ЕС за защита на данните от 1995 г. и отменя законите на отделните страни членки, които са били разработени в съответствие с Директива 95/46/ЕО за защита на данните. Неговата цел е да защити “правата и свободите” на физическите лица            и да гарантира, че личните данни не се обработват без тяхно знание и когато е възможно – че се обработват с тяхно съгласие.

 

1.2          Определения

Място на установяване основното място на установяване на администратора на данни в ЕС е мястото, на което администраторът взема основните решения относно целта и средствата за своите дейности по обработване на данни. Основното място на установяване на обработващ лични данни в ЕС е центъра му на управление. Ако администраторът на данни е установен извън ЕС, той трябва да назначи представител в юрисдикцията, в която администраторът развива дейност, който да действа от името на администратора на данни и да работи с надзорните органи.

 

Лични данни – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

 

Администраторюридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.

 

Субект на данни – всяко физическо лице, което е обект на лични данни, съхранявани от организация.

 

Обработване – всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

 

Нарушение на сигурността на лични даннинарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин. Администраторът има задължението да докладва на надзорния орган за нарушения на сигурността на личните данни и тогава, когато има вероятност нарушението да има неблагоприятни последици върху личните данни или неприкосновеността на личния живот на субекта на данните.

 

Съгласие на субекта на данните - означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му личните му данни да бъдат обработени.

 

Трета страна – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.

 

Регистър с лични данни – всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип.

 

 1.              Декларация за политика

 

2.1         "МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „ОРТОГИН"" ООД, ЕИК 203873613, регистрирано в Търговския Регистър и Регистър на ЮЛНЦ към Агенция по Вписванията,                          със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Красно село, бул.„Ген. Михаил                   Д. Скобелев” No 41-43, ет. 4, ап. 10, представлявано от Петър Игнатов, се ангажира да спазва всички съответни закони на ЕС и на страна членка по отношение на личните данни, както и защитата на “правата и свободите” на лицата, чиято информация "МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „ОРТОГИН"" ООД събира и обработва в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД).

2.2         Спазването на ОРЗД е описано от настоящата политика, заедно със свързаните с нея процеси и процедури.

2.3         С цел предоставяне на услуги и ползване на уебсайта www.aerosolshield.eu, "МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „ОРТОГИН"" ООД може да обработва ваши лични данни, като напр. идентификационни данни, данни за контакт и др.                                  Това обработване на данни се основава на изпълнението на договор.

2.4         "МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „ОРТОГИН"" ООД може да обработва вашите лични данни, за да ви изпращаинформация за продукти или услуги, които считаме, че биха могли да са от интерес за вас.

2.5          ОРЗД и настоящата политика се прилагат за всички функции по обработване на лични данни на "МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „ОРТОГИН"" ООД, включително функциите, които се извършват по отношение на личните данни на служители и лица по граждански договори, клиенти, потребители на интернет сайт, доставчици и партньори, както и всякакви други лични данни, които организацията обработва от всякакви източници, в случай, че има такива.

2.6          Настоящата политика се прилага за всички служители и лица по граждански договори, клиенти, потребители на интернет сайт, доставчици и партньори.              

2.7          Партньорите и всички трети страни, които работят със или за "МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „ОРТОГИН"" ООД и които имат или могат да имат достъп до лични данни, трябва да сапрочели, разбрали и да спазват настоящата политика. Никоя трета страна не може да има достъп до лични данни, съхранявани от "МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „ОРТОГИН"" ООД,без предварително да е сключила споразумение за поверителност на данните, което налага на тази трета страна задължения, не по-малко задължаващи, от тези,с които се е ангажирала             "МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „ОРТОГИН"" ООД и което дава на "МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „ОРТОГИН"" ООДправото да проверява спазването на споразумението.

 

 1.              Отговорности и роли съгласно Общия регламент относно защитата на данните

3.1          "МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „ОРТОГИН"" ООД е администратор и обработващ даннисъгласно ОРЗД.

3.2          Спазването на законодателството за защита на данните е отговорност на всички служители на "МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „ОРТОГИН"" ООД, които обработват лични данни.

3.3          Политиката на "МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „ОРТОГИН"" ООД определя конкретни изисквания за обучение и осведоменост във връзка с конкретни роли и служители на дружеството като цяло.

3.4          Служителите на "МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „ОРТОГИН"" ООД са отговорни да гарантират,че всички лични данни, свързани с тях и предоставени от тях на дружеството, са точни и актуални.

 

 1.              Принципи за защита на данните

Всяко обработване на лични данни трябва да бъде извършвано в съответствие с принципите за защита на данните съгласно разпоредбите на член 5 от ОРЗД. Политиките и процедурите на "МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „ОРТОГИН"" ООД имат за цел да гарантират спазване на принципите.

4.1               Лични данни събирани, обработвани и съхранявани от "МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „ОРТОГИН"" ООД

 •          Индивидуализиращи данни - Име, ЕГН, Паспортни данни, Адрес, Телефон.
 •          Други данни - при влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, събира данни за използвания IP адрес.
 •          Всички други лични данни, които се съдържат в документите и материалите, които доброволно ни предоставяте по силата на договор.

4.2               Основание за събиране, обработване и съхраняване на лични данни:

"МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „ОРТОГИН"" ООД събира и обработва лични данни на основаниечл.6, ал.1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 •          Въз основа на договор сключен между "МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „ОРТОГИН"" ООД и потребител на услугите ни.
 •          За целите на легитимния интерес на "МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „ОРТОГИН"" ООД: включващо изпълнение на задължения към държавни и общински органи, счетоводна фирма, за издаване на фактури, официални държавни органи и служби, юридически фирми обслужващи"МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „ОРТОГИН"" ООД

4.3          Личните данни трябва да бъдат обработвани законосъобразно, добросъвестно и прозрачно

Законосъобразноправно основание - на основание нормативно задължение и сключването и изпълнението на трудови и граждански договори, договори с клиенти, подизпълнители и дотавчици, съгласие, което е изрично дадено, свободно изразено, конкретно и информирано.

Добросъвестно – администраторът на данните прави определена информация достъпна за субектите на данни, доколкото е практически приложимо

Прозрачнопредоставяне на субектите на данните на информация за неприкосновеност на личния живот в членове 12, 13 и 14. Информацията се съобщава на субекта на данните в разбираема форма, като се използва ясен и прост език.

Конкретната информация, която ще бъде предоставена на субекта на данните, трябва да включва:

 •         данните, които идентифицират администратора и координатите за връзка с него и, когато е приложимо, тези на представителя на администратора;
 •         целите на обработването, за което личните данни са предназначени, както и правното основание за обработването;
 •         срока, за който ще се съхраняват личните данни;
 •         съществуването на правата да се изиска достъп, коригиране, изтриване или да се направи възражение срещу обработването, както и условията (или липсата им), свързани с упражняване на тези права, като например дали ще бъде засегната законосъобразността на предишно обработване;
 •         съответните категории лични данни;
 •         получателите или категориите получатели на личните данни, ако има такива;
 •         всякаква необходима допълнителна информация, за да се гарантира добросъвестно обработване.

4.4          Личните данни могат да бъдат събирани единствено за конкретни, изрично указани и легитимни цели

"МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „ОРТОГИН"" ООД събира и обработва личните данни, които се предоставят във връзка с използването на интернет сайти закупуването на предлаганите в него стоки, включително за следните цели:

 • за всички дейности, свързани с използването на сайта;
 • създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите;
 • приемане и изпълнение на поръчки;
 • статистически цели;
 • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на сайта;
 • подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за оферти;
 • за установяване на връзка с лицата по телефон или електронна поща, за изпращане на кореспонденция, информационни бюлетини, съобщения, свързани с направените поръчки и др.;

Данните, получени за конкретни цели, не трябва да бъдат използвани за цел, която се различава от целите, които са официално обявени.

4.5          Личните данни трябва да бъдат подходящи, свързани със и ограничени до необходимото за обработването

 •          "МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „ОРТОГИН"" ООД не събира информация, която не е строго необходима за целта, за която е получена.
 •          "МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „ОРТОГИН"" ООД гарантира, че всички методи за събиране на данни са преглеждат ежегодно от вътрешни одитори, за да се гарантира, че събраните данни все още са подходящи, свързани и не са в прекомерен обем.

4.6          Личните данни трябва да бъдат точни и да се поддържат актуални, като се полагат всички усилия за своевременното изтриване или коригиране

 •       Данните, които се съхраняват от администратора на данни, са преглеждани и актуализирани, когато е необходимо. Не се съхраняват данни, ако не може основателно да се предположи, че те са точни.
 •       Субектът на данните носи отговорност за гарантиране, че данните, съхранявани от "МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „ОРТОГИН"" ООД, са точни и актуални.                    
 •       Най-малко на годишна база се преглеждат датите на запазване на всички лични данни, обработвани от "МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „ОРТОГИН"" ООД чрез инвентаризация на данните, и идентифицира данни, които вече не се изискват в контекста на регистрираната цел. Тези данни ще бъдат изтрити/унищожени по сигурен начин в съответствие с Процедурата за унищожаване на носители за съхранение на данни.
 •       "МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „ОРТОГИН"" ООД са задължени да предоставят отговор на исканията за коригиране от субектите на данни в рамките на един месец от подаване на искането. Този срок може да бъде удължен с още два месеца за комплексни искания.

4.7          Личните данни трябва да бъдат съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за обработването.

 •       Когато личните данни са запазени след датата на обработване, те ще бъдат криптирани и/или псевдонимизиранис цел да се запази самоличността на субекта на данните в случай на нарушение на сигурността на данните.
 •       "МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „ОРТОГИН"" ООД трябва конкретно да одобри всяко запазване на данни, което надхвърля сроковете за запазване, и трябва да гарантира, че обосновката е ясно определена и в съответствие с изискванията на законодателството за защита на данните. Това одобрение трябва да бъде в писмена форма.

4.8          Личните данни трябва да бъдат обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност

"МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „ОРТОГИН"" ООД извършва оценка на риска, като взема под внимание всички обстоятелства, свързани с операциите по контрол или обработване на данни.

При определяне на подходящото ниво на сигурност "МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „ОРТОГИН"" ООД също така взема под внимание степента на евентуалните вреди или загуби, които могат да бъдат причинени на лицата (напр. персонал или клиенти), ако възникне нарушение на сигурността, последиците от нарушението на сигурността върху "МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „ОРТОГИН"" ООД и възможното накърняване на репутацията, включително евентуална загуба на доверие на клиентите.

 

При оценяване на подходящите технически мерки "МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „ОРТОГИН"" ООД ще има предвид следното:

 •       защита на паролата;
 •       автоматично заключване на терминалите в неактивно състояние;
 •       софтуер за проверка за вируси и защитни стени;
 •       права за достъп въз основа на роли, включително права за достъп, предоставени на временно нает персонал;
 •       криптиране на устройства, които напускат помещенията на организациите като например лаптопи;
 •       сигурност на локални и широкообхватни мрежи;

 

При оценяване на подходящите организационни мерки "МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „ОРТОГИН"" ООД ще има предвид следното:

 •       подходящите нива на обучение;
 •       мерки, които отчитат надеждността на служителите;
 •       включване на изисквания за защитата на данните в трудовите договори;
 •       определяне на дисциплинарни мерки за нарушение на сигурността на данните;
 •       наблюдение на персонала за спазване на съответните стандарти за сигурност;
 •       проверки на физическия достъп до записи в електронен вид и на хартиен носител;
 •       приемане на политика за “чисто бюро”;
 •       съхраняване на данни на хартиен носител в заключващи се шкафове;
 •       ограничаване използването на преносими електронни устройства извън работното място;
 •       приемане на ясни правила за паролите;
 •       налагане на договорни задължения върху съдоговорителите с цел предприемане на подходящи мерки от тяхна страна за сигурност при предаване на данни.

4.9          "МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „ОРТОГИН"" ООД доказва спазването на принципите за защита на личните данни, като прилага политики за защита на данните, прилага технически и организационни мерки, както и като приема техники като например защита на данните в етапа на проектиране, процедури за съобщаване на нарушение на сигурността на данните и планове за реагиране при инциденти.

 

 1.              Права на субектите на данни

5.1          Субектите на данни имат следните права относно обработването на данни и данните, които са записани за тях:

Право на коригиране или попълване

Имате право да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас.

Право на достъп

Имате право да изискате и получите от "МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „ОРТОГИН"" ООД     потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Имате правото да поискате изтриване на свързаните с Вас лични данни, а "МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „ОРТОГИН"" ООД има задължението да ги изтрие в предвидените срокове, когато е налице някое от предвидените в Регламента условия.

"МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „ОРТОГИН"" ООД не е длъжно да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 •     за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 •     за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

"МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „ОРТОГИН"" ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на преносимост

Имате право по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас и да поискате прехвърлянето им към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Права при нарушение на сигурността на личните ви данни

При установяване на нарушение на сигурността на личните данни, което може да породи риск за Вашите права и свободи, без ненужно забавяне ще бъдете уведомени за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

 

 1.              Съгласие

6.1          "МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „ОРТОГИН"" ООД разбира, че “съгласие” означава, че то е свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени. Субектът на данните може да оттегли съгласието си по всяко време.

6.2          "МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „ОРТОГИН"" ООД разбира, че “съгласие” означава, че субектът на данните е напълно информиран за планираното обработване и е изразил съгласието си без да му е упражняван натиск. Съгласие, получено по принуда или въз основа на подвеждаща информация, няма да бъде валидно основание за обработване.

6.3          В повечето случаи съгласието за обработване на лични данни се получава обичайно от "МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „ОРТОГИН"" ООД, като се използват стандартни документи за съгласие – декларации, текстове в договори или по време на регистриране на интернет сайта и участие в игри.

 

 1.              Сигурност на данните

7.1         "МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „ОРТОГИН"" ООД съхранява вашите данни на нашите сървъри и сървъри, хоствани от трети лица. Използваме подходящи технически и организационни мерки, които целят да защитят вашите лични данни и да предотвратят неоторизиран достъп. Имаме договори с доставчиците на хостинг услуги, които включват задължения, свързани с обезпечаването на организационната и техническата сигурност на личните данни. Отговорността за конфиденциалността на всички средства за удостоверяване (напр. пароли), които използвате за достъп до нашия уебсайт, е ваша.

 

7.2          Всички служители носят отговорност за гарантиране, че всички лични данни, които съхранява "МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „ОРТОГИН"" ООД и за които те носят отговорност, се съхраняват по сигурен начин и няма да се оповестяват на никоя трета страна при никакви условия, освен ако тази трета страна не е специално упълномощена от "МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „ОРТОГИН"" ООД да получава тази информация и не е сключила споразумение за поверителност.

7.3          Всички лични данни ще бъдат достъпни само за лицата, които се нуждаят от тях. Всички лични данни ще бъдат разглеждани с най-висока степен на сигурност и трябва да бъдат съхранявани:

 •        в стая с контролиран достъп, която се заключва, и/или
 •        в заключено чекмедже или шкаф, и/или
 •        ако са в електронен формат, на сървъри защитени с подходящи технически и организационни мерки, и/или
 •        на (преносими) електронни носители, които са криптирани.

7.4          Всички служители са сключили допълнително споразумение за допустимо използванеи конфиденциалност, преди да им е предоставен достъп до информация на организацията от всякакъв вид.

7.5          Личните данни могат да бъдат изтрити или унищожени в съответствие с Процедурата за унищожаване на носители съдържащи лични данни.

 

 1.       Технологични мерки за защита и сигурност въведени от "МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „ОРТОГИН"" ООД:

8.1.        Поставяне на пароли на работните терминали;

8.2.        Автоматично заключване на терминалите в неактивно състояние;

8.3.        Инсталиране на антивирусен софтуер и защитни стени на всички работни терминали и сървъри съдържащи лични данни;

8.4.        Криптиране на устройства, които напускат работните помещения

8.5.        Ограничаване на правата на достъп до записи в електронен вид и на хартиен носител;

8.6.        Приемане на политика за “чисто бюро”;

8.7.        Съхраняване на данни на хартиен носител в заключващи се шкафове с ограничен достъп;

8.8.        Ограничаване използването на преносими електронни устройства съдържащи лични данни извън работното място;

8.9.        Ограничаване правата за достъп до лични данни на временно нает персонал;

8.10.      Обучение на служителите и включване на изисквания за защитата на личните данни в трудовите договори;

8.11.      Определяне на дисциплинарни мерки за нарушение на сигурността на данните;

8.12.      Налагане на договорни задължения върху съдоговорителите с цел предприемане на подходящи мерки от тяхна страна за сигурност при предаване на данни.

 

 1.              Разкриване на данни

9.1          "МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „ОРТОГИН"" ООД гарантира, че личните данни не се разкриват на неупълномощени трети страни.

9.2          Всички искания за предоставяне на данни трябва да бъдат съпроводени от подходящи документи и за всички оповестявания трябва да има специални разрешения от страна на дружеството.

 

 1.          Запазване и унищожаване на данни

10.1      "МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „ОРТОГИН"" ООД не съхранява лични данни във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото във връзка с целите, за които данните са първоначално събрани.

10.2      "МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „ОРТОГИН"" ООД може да съхранява данни за                  по-дълги срокове, ако личните данни ще бъдат обработвани единствено за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, при условие че бъдат приложени подходящите технически и организационни мерки с цел да бъдат гарантирани правата и свободите на субекта на данните.

10.3      Срокът на запазване за всяка категория лични данни ще бъде посочен във Вътрешните Правила за обработване на лични данни, заедно с критериите, използвани за определяне на този срок, включително всички законови задължения, които има "МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „ОРТОГИН"" ООД с цел запазване на данните.

10.4      Във всички случаи се прилагат процедурите за запазване на данни и за унищожаване на данни.

 

Информация относно Администратора на лични данни

 1.        Наименование "МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „ОРТОГИН"" ООД
 2.        ЕИК 203873613
 3.        Седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Красно село, бул.„Ген. Михаил Д. Скобелев” No 41-43, ет. 4, ап. 10
 4.        E-mail: info@orthogyn.com , тел: 0888 963 189

 

Информация относно компетентния надзорен орган

 1.        Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2.        Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3.        Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4.        Телефон:02 915 3 518
 5.        Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: cpdp.bg